XHTML - co to jest?!?!!

Korzystanie z tego dokumentu

XHTML – język służący do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C.

Wersje XHTML'a

XHTML 1.0

XHTML 1.0 został zatwierdzony jako rekomendacja W3C 26 stycznia 2000 roku. Rekomendacja ta jest po prostu odpowiednim przeformułowaniem języka HTML 4 – SGML jako język definiowania został zastąpiony przez XML. XHTML 1.0 dysponuje więc praktycznie tym samym zestawem elementów i atrybutów, co HTML 4; analogiczny jest też podział na 3 wersje DTD:

 • XHTML 1.0 Strict – odmiana ścisła, zalecana przez W3C, przeznaczona do tworzenia dokumentów z oddzieloną warstwą semantyki od prezentacji; nie zawiera prawie żadnych elementów prezentacyjnych
 • XHTML 1.0 Transitional – odmiana przejściowa, obok elementów odmiany ścisłej zawiera wiele elementów prezentacyjnych
 • XHTML 1.0 Frameset – zawiera wszystkie elementy wersji przejściowej, a dodatkowo także elementy przeznaczone do wyświetlania ramek.

Warto pamiętać, że DTD XHTML 1.0 nie jest w pełni analogiczne do DTD HTML 4.01 (bardziej przypomina DTD HTML 4.0). W związku z tym niektóre atrybuty dozwolone w HTML 4.01 Strict są niedozwolone w XHTML 1.0 Strict (ale można je stosować w odmianach Transitional i Frameset). Na przykład w odmianie ścisłej XHTML 1.0 nie można używać atrybutu name dla elementu form (mimo że jest to możliwe w HTML 4.01 Strict).

XHTML 1.1

Najnowszą rekomendacją XHTML jest opublikowana 31 maja 2001 r. i uaktualniona jako wydanie drugie 23 listopada 2010 specyfikacja XHTML 1.1. W3C zaleca jej używanie do wszystkich nowo powstających stron WWW, jednak ze względu na niemożliwość obsłużenia typu application/xhtml+xml w Internet Explorerze w wersji wcześniejszej niż 9, standard ten nie jest jak dotąd powszechnie stosowany.

XHTML 1.1 został opracowany zgodnie z regułami modularyzacji XHTML. Zawiera elementy i atrybuty takie, jak XHTML 1.0 Strict, usunięto tylko atrybut name dla elementu a oraz atrybut lang. Natomiast nowością w tej wersji XHTML są elementy i atrybuty służące do wyświetlania znaków ruby, używanych w typografii języków Dalekiego Wschodu.

XHTML 2.0 (zarzucony projekt)

Specyfikacja XHTML 2.0 miała wprowadzić wiele znaczących zmian do języka bez względu na kompatybilność z poprzednimi wersjami XHTML, jednak z czasem zdecydowano o pozostawieniu w XHTML 2.0 takich elementów, jak img, czy h1–h6, aż wreszcie XHTML 2 został porzucony na rzecz HTML 5, który zachowuje większą kompatybilność wstecz.

Ostatnia, ósma wersja szkicu roboczego XHTML 2 została opublikowana 26 lipca 2006 r. Najważniejsze zmiany wprowadzone w projekcie specyfikacji:

 • prawie każdy element może stanowić hiperłącze, np. prawidłowy byłby kod: <li href="index.xhtml">Strona główna</li>; element a miał jednak zostać zachowany,
 • głównym elementem służącym do zagnieżdżania mediów (np. obrazów) miał być object, ale jednocześnie dodano możliwość stosowania atrybutu src dla prawie każdego elementu, a zawartość tego elementu miała być wyświetlana tylko przy braku możliwości renderowania obrazu (lub innego medium, np. dźwięku): <p src="logo" type="image/png; image/gif;q=0.2">Tekst zamiast obrazu.</p>; element obrazu img miał jednak zostać zachowany,
 • stare, odziedziczone po HTML-u formularze zastąpiono formularzami XForms, które zapewniały większą elastyczność i ograniczały konieczność stosowania skryptów,
 • ograniczony zbiór atrybutów obsługujących zdarzenia zastąpiono przez XML events – dzięki temu możliwe miało być odwoływanie się do zdarzeń DOM 2, a nawet definiowanie własnych zdarzeń,
 • elementy nagłówków h1 – h6 uznano za przestarzałe i zastąpiono przez jeden element h, zaś stopień nagłówka miał być ustalany przez ich odpowiednie zagnieżdżenie w elementach section oznaczających rozdziały dokumentu,
 • poziomą linię hr zastąpiono przez element separator, który nie musiał mieć ani kształtu linii, ani układu poziomego (w XHTML < 2.0 można to było zrobić przez kaskadowe arkusze stylów),
 • pusty element końca linii br, do którego nie można było się odwoływać w arkuszach stylów, zastąpiono przez element l obejmujący pojedynczy wiersz,
 • element p oznaczający akapit może oprócz tekstu zawierać także m.in. wykazy i tabele,
 • usunięto ostatnie elementy prezentacyjne dozwolone w XHTML 1.1, takie jak b, czy i; jako wyjątek pozostawione zostaną elementy indeksu górnego i dolnego: sup i sub,
 • inne nowe elementy:
  • di – skojarzenie terminu i definicji w liście definicyjnej,
  • blockcode – blok kodu komputerowego,
  • summary – długi opis tabeli, miał zastapić atrybut o tej samej nazwie,
  • access – skrót (np. klawiaturowy) do innego elementu, miał zastąpić atrybut accesskey,
  • standby – informacja wyświetlana podczas ładowania obiektu.
  2 lipca 2009 r. konsorcjum W3C ogłosiło, że działanie grupy roboczej XHTML 2 nie zostanie przedłużone po jej wygaśnięciu z końcem 2009 roku. W zamian zostaną zwiększone zasoby na grupę roboczą HTML, czym W3C ma nadzieję przyspieszyć rozwój standardu HTML 5.

XHTML5

 

Alternatywnie wobec XHTML2 rozwijano projekt HTML 5, przygotowywany przez W3C na podstawie projektu specyfikacji Web Applications WHATWG. 28 października 2014 r. projekt HTML5 został ogłoszony rekomendacją W3C. Serializacja HTML5 dla XML jest określana jako XHTML5.

 

Przykłady

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
	<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl"> 
<head>  
	<title>Przykład dokumentu zgodnego z XHTML 1.0 Strict</title> 
  	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> 
 </head> 
 	<body> 
  	<p>To jest przykład.</p>
 </body> 
 </html>
   

.

www.000webhost.com